Inledning

I Sverige finns det en lag som kräver att allvarliga vårdskador och missförhållanden inom sjukvården rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Denna lag är mer känd som Lex Maria och spelar en central roll i arbetet med att ständigt förbättra och säkra kvaliteten på vården.

Vad är Lex Maria?

Namnet Lex Maria kommer från det fall som ursprungligen ledde till lagens tillkomst, där en patient vid namn Maria dog till följd av en allvarlig vårdskada. Sedan dess har Lex Maria utvecklats till att bli en grundläggande del av svensk sjukvård.

Enligt Lex Maria är vårdgivare skyldiga att anmäla till IVO när en patient drabbats av eller riskerat att drabbas av en allvarlig vårdskada. Detta gäller oavsett om det är frågan om fysiska eller psykiska skador.

Varför är Lex Maria viktigt?

Syftet med Lex Maria är inte att bestraffa eller hitta syndabockar, utan att bidra till att förbättra sjukvården. Genom att analysera de händelser som rapporteras enligt Lex Maria kan man identifiera riskfaktorer och föreslå åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar i framtiden.

Slutsats

Lex Maria är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet inom svensk sjukvård. Genom att öppet och transparent hantera allvarliga vårdskador kan vi dra lärdomar och ständigt förbättra vården för alla patienter.