Radon är en radioaktiv gas som kan öka risken för lungcancer om man exponeras för höga halter under en längre tid. Enligt Strålskyddsmyndigheten drabbas omkring 500 personer varje år av lungcancer på grund av radon i Sverige, varav 90 procent är rökare. I Sverige har närmare 400 000 bostäder förhöjda halter av radon i inomhusluften. Det enda sättet att upptäcka radon är genom mätning. Eftersom radon är farligt för hälsan har Folkhälsomyndigheten beslutat att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler inte bör överstiga 200 Bq/m3 (radon gränsvärden). 

Markradon är den främsta källan till radon i våra bostäder och byggnader. Radon i inomhusluften kan också härstamma från byggmaterial och hushållsvatten. En betydande radonkälla bland byggmaterialen är uranrik lättbetong, känd som blåbetong, som producerades och användes mellan 1929 och 1975 och finns i ungefär 10% av landets bostäder. Blåbetong innehåller radium som sönderfaller och bildar radon. Hushållsvatten som levereras av kommunala vattenverk har vanligtvis låga radonhalter eftersom vattnet renas. Men bergborrade brunnar kan ge vatten med höga radonhalter, vilket kan orsaka förhöjda radonhalter i bostaden när vattnet används, till exempel när man spolar vatten, diskar eller duschar. När radonhaltigt vatten avdunstar inomhus frigörs radon till luften.

Det är viktigt att mäta radonhalten:

  • Vid köp av hus
  • Vid byggnation av hus
  • Om du gör om eller bygger till ditt hus
  • Om du gör förändringar i ventilation- eller uppvärmningssystemen
  • Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste radonmätningen utfördes.

Det är lätt att mäta radon! Du kan beställa ackrediterade radonmätare för långtidsmätningar, vilket är den säkraste metoden att mäta radon och ger ett tillförlitligt årsmedelvärde. När du har mottagit radonmätare, följ medföljande anvisningar för placering. Mätningen bör ske under minst 60 dagar mellan oktober och april (eldningssäsongen). När mätningen är klar skickar du tillbaka radonmätarna för analys. Efter ungefär en vecka kommer du att få en mätrapport som indikerar om det finns förhöjda radonhalter eller inte.